ฝ่ายอำนวยการ 1

  • PDF

   

รายชื่อข้าราชการตำรวจ ฝอ.1 ภ.จว.ราชบุรี

                                              

                             1. พ.ต.ต.  หญิงรัตดา           เจียมอ่อน                       สว.ฝอ.1 ภ.จว.ราชบุรี

2. ร.ต.ท.   หญิงรัตติกาล        ทองสด                         รอง สว.ฝอ.1 ภ.จว.ราชบุรี

3. ร.ต.ต.  หญิงชลิสา           เนื้อแตงเย็น                    รอง สว.ฝอ.1 ภ.จว.ราชบุรี

4. ร.ต.ต.  สมพร                 เทียมเท่าเกิด                   รอง สว.(อก). ภ.จว.ราชบุรี

5. ร.ต.ต.  พรศักดิ์               คำดี                             รอง สว.(อก). ภ.จว.ราชบุรี

6. ร.ต.ต.  หญิงวิภารัตน์         วิเชียรโชติ                    รอง สว.(อก). ภ.จว.ราชบุรี

                               7. ด.ต. สมร   แก้วกระแสน     ผบ.หมู่. ฝอ.1 ภ.จว.ราชบุรี

                             8. ด.ต.    เชาว์   นิ่มอนงค์        ผบ.หมู่. ฝอ.1 ภ.จว.ราชบุรี

                             9. ด.ต.    ชาญวุฒิ       บัลลังก์โพธิ์      ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพธาราม ช่วยราชการฯ

                            10. ด.ต.   มุนี   กันเกลา     ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ด่านทับตะโก ช่วยราชการฯ

                            11. ด.ต.    เชษฐ์   จำปาหอม      ผบ.หมู่. ฝอ.1 ภ.จว.ราชบุรี

                            12. ด.ต.    แสงพิชัย    ทรัพย์เฮง      ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพธาราม ช่วยราชการฯ

                            13. ด.ต.    กาญจนา   ชูอรุณ     ผบ.หมู่. ฝอ.1 ภ.จว.ราชบุรี

                            14. ด.ต.    หญิงประภาพรรณ   ม่วงงาม    ผบ.หมู่. ฝอ.1 ภ.จว.ราชบุรี

                            15. ด.ต.    หญิงนฤมล  พาหุพันธ์   ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแพ ช่วยราชการฯ

 

 

                            16. ส.ต.อ. หญิงรวีวรรณ  ห้อยระย้า        ผบ.หมู่. ฝอ.1 ภ.จว.ราชบุรี

                            17. ส.ต.ท.   หญิงภวาวดี  ศิริพันธ์         ผบ.หมู่. ฝอ.1 ภ.จว.ราชบุรี

   


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 มกราคม 2014 เวลา 11:13 น.

You are here บุคลากร ฝ่ายอำนวยการ 1