ประวัติ ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี

  • PDF
  

ประวัติความเป็นมา


 

ตำรวจ ภูธรจังหวัดราชบุรี เดิมเรียก กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ซึ่งได้สร้างขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ.2450 จะเป็นวัน เดือน ปี ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด และได้ย้ายมาจากที่ใดก็ไม่ทราบไม่มีหลักฐานเช่นกัน โดยได้มาตั้งห่างจากถนนรถไฟประมาณ 30 เส้น เศษ บริเวณที่จัดตั้ง ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ในปัจจุบัน เดิมนั้นเป็นสถานที่ตั้งของเรือนจำประจำเขตหน้าเมือง จังหวัดราชบุรี มีกำแพงล้อมรอบ แต่เนื่องจากกำแพงต่ำไม่เหมาะสมกับการใช้ เป็นสถานที่ควบคุมนักโทษ ทางแผนกราชทัณฑ์ จึงได้ย้ายเรือนจำดังกล่าวไปจัด สร้างใหม่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ห่างจากที่ ตั้งเดิมประมาณ 50 เส้นเศษ ทางตำรวจเห็นว่าเป็นบริเวณที่กว้างเหมาะสม จึงได้ย้ายมาจัดตั้ง กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ถึงปัจจุบันโดยมี พันตำรวจตรี ขุนเสนานนท์ ผู้บังคับการ และร้อยตำรวจตรี ขุนสรการบัญชา เป็นรองผู้บังคับการในขณะนั้น เป็นนายงานจัดสร้าง นับตั้งแต่ได้จัดตั้ง กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เป็นต้นมา มีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการ (ผกก.) เท่าที่ทราบมีด้วยกัน จำนวน 25 ท่าน แต่ละท่านดำรงตำแหน่งและมียศในขณะนั้น ดังนี้


1. พันตำรวจตรีขุนเสนานนท์
2. พันตำรวจตรีหลวงสุเทพ          อนุรักษ์
3. พันตำรวจตรีหลวงชำนาญ        นรานุรักษ์
4. พันตำรวจตรีแฝด                 วิชพันธุ์ (ผู้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจภูธรภาค 7)
5. พันตำรวจตรีหม่อมเจ้าสุราวุฒิประวัติ     เทวกุล
6. พันตำรวจตรีบุญมี                บุณยระตานนท์
7. พันตำรวจตรีไพบูลย์              ปาณิกบุตร
8. พันตำรวจตรีหลวงขจรรักษา (แฉ่ง สุวรรณเมฆ) 
9. พันตำรวจตรีอวบ                 บุญญชะลีโต
10. พันตำรวจตรีมุข                 ศรีสมบุญ
11. พันตำรวจตรี เฉย               สันทัดการ
12. พันตำรวจตรีวิชัย                วัตตะเสรี
13. พันตำรวจตรีอมร                เพ็งรัศมี
14. พันตำรวจตรีสิงโต              เพียรสกุล       2 ส.ค.2495 - พ.ศ.2498
15. พันตำรวจตรีแผน               โกมล วานิช    28 เม.ย.2498 - พ.ศ.2503
16. พันตำรวจตรีสมหวัง             เพ็ญสูตร       8 ส.ค.2503 - พ.ศ.2506
17. พันตำรวจเอกวิศิษฐ์             เชาว์นปรีชา    พ.ศ.2506 - พ.ศ.2507
18. พันตำรวจเอกพร้อม             สุขมาก         พ.ศ.2507 - พ.ศ.2509
19. พันตำรวจเอกพิจิตร             อุทยานานนท์   พ.ศ.2509 - พ.ศ.2511
20. พันตำรวจเอกสุวิน               ไชยเชาวน์      พ.ศ.2511 - พ.ศ.2516
21. พันตำรวจเอกถวิล               เปล่งพานิช     พ.ศ.2516 - พ.ศ.2520
22. พันตำรวจเอกพินิจ              ศรีพูนพักตร์     พ.ศ.2520 - พ.ศ.2523
23. พันตำรวจเอกณรงค์             วิทยารักษ์       พ.ศ.2523 - พ.ศ.2525
24. พันตำรวจเอกสังเวียน           สุขโข           พ.ศ.2525 - พ.ศ.2528
25. พันตำรวจเอกจำลอง            แสงทวีป        พ.ศ.2528 - พ.ศ.2831
26. พันตำรวจเอกธีรบูรณ์            สมบูรณ์        พ.ศ.2531 - พ.ศ.2532

ต่อ จากนั้น กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2532 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 116 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2532 ประกาศแบ่งส่วนราชการกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ออกเป็น 2 เขต โดยให้ เขต 1 ตั้งอยู่ที่เดิม เขตอำเภอเมืองราชบุรี และให้ เขต 2 ตั้ง อยู่ที่ เขตอำเภอบ้านโป่ง และเปลี่ยนชื่อจากกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เป็น ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี และตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เขต 2 มีหัวหน้าส่วนราชการดำรงตำแหน่งใหม่เป็น รองผู้บังคับการหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ( รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี ) รับผิดชอบ เขต 1 และทั้งจังหวัด และให้ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ที่ดำรงตำแหน่งประจำ กองกำกับการ เขต 2 ทำหน้าที่และรับผิดชอบ กองกำกับการ เขต 2 จำนวน 1 นาย และมีหัวหน้าส่วนราชการ ที่ดำรงตำแหน่งเป็น รองผู้บังคับการหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดราชบรี ดังนี้


1 พันตำรวจเอกพัลลภ       รุ่งสัมพันธ์   พ.ศ.2532 - พ.ศ.2535
2 พันตำรวจเอกอรรถชัย     ฤกษ์บุตร    พ.ศ.2535 - พ.ศ.2537

ต่อ มามีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2537 ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ ซึ่งมีการยุบตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เขต 2 มารวมกับตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี และให้มีหัวหน้าส่วนราชการ ดำรงตำแหน่ง เป็น รองผู้บังคับการหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ดังนี้

1 พันตำรวจเอก จำลอง แสงทวีป 23 ม.ค.2537 - พ.ศ.2538และต่อมามีประกาศสำนักงานนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2538 ปรับปรุงโครงสร้างกรมตำรวจใหม่ โดยปรับตำแหน่งรองผู้บังคับการ (ทำหน้าที่หัวหน้า ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี) เป็น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และมีหัวหน้าส่วนราชการ ดำรงตำแหน่ง เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ดังนี้


1 พลตำรวจตรีจำลอง       แสงทวีป          พ.ศ.2538 - พ.ศ.2542
2 พลตำรวจตรีฉลอง        สนใจ             พ.ศ.2542 - พ.ศ.2544
3 พลตำรวจตรีสุรศักดิ์      ไชยโกมินทร์     พ.ศ.2544 - พ.ศ.2545
4 พลตำรวจตรีสุรพล        ขลังธรรมเนียม   พ.ศ.2545 - พ.ศ.2546
5 พลตำรวจตรีสกล         ภัยลี้              พ.ศ.2546 - 1 ตุลาคม 2548
6 พลตำรวจตรีชัยชาญ      กิติจันทร์         1 ตุลาคม 2548  - 31 มีนาคม 2550
7.พลตำรวจตรีโสภณ       พิสุทธิวงษ์        1 พฤษภาคม 2550 - 30 กันยายน 2550
8.พลตำรวจตรี มนตรี       ศรีนพคุณ        1 ตุลาคม  2550 - 5 มิถุนายน 2551
9.พลตำรวจตรีชาญเทพ     เสสะเวช         5 มิถุนายน 2551 - 25 พฤศจิกายน 2552
10.พลตำรวจตรีเพชรัตน์    แสงไชย         25 ธันวาคม 2552 - พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

11.พลตำรวจตรีนิพนธ์      ภู่พันธ์ศรี ธันวาคม 2554 - 30 กันยายน พ.ศ.2556

12.พลตำรวจตรีกฤษณะ    ทรัพย์เดช        2 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน

    
 

     

 

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:03 น.

You are here ประวัติความเป็นมา